Daily Archives: 29.09.2021

„Pacta sunt servanda” łac. umów trzeba dotrzymywać

      Możliwość komentowania „Pacta sunt servanda” łac. umów trzeba dotrzymywać została wyłączona

Art. 29a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2021.0.1372 t.j./ mówi: Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Jak wiadomo fundamentem… Read more »

Mieszkaniec pyta, Radny nie odpowiada.

      Możliwość komentowania Mieszkaniec pyta, Radny nie odpowiada. została wyłączona

Jak powszechnie wiadomo, Radny winien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców. W XXI wieku bycie Radnym to duża odpowiedzialność i odwaga. To wielka sztuka. Czasy cyfryzacji i internetu sprawiają, iż ta forma komunikacji jest popularna – szybka, łatwa i dostępna. Pamiętajmy: słowa ulatują, pismo pozostaje. Korzystając z tej formy kontaktu, jakiś czas temu zapytałem… Read more »

Z prawa samorządowego

      Możliwość komentowania Z prawa samorządowego została wyłączona

Przewodniczący rady gminy nie może samodzielnie decydować o rozpatrywaniu, skarg, wniosków i petycji. Jest to wyłączna kompetencja rady. – por.Wyrok III SA/Gd 109/19 z dn. 21 marca 2019

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„Naród bez bibliotek, książek, szkół i oświaty – to twierdza bez broni” – A. Zamojski