Głos debaty

      Możliwość komentowania Głos debaty została wyłączona

Analiza upublicznionego Raportu o stanie Gminy Lelis za rok 2020, jako realizacja ustawowego obowiązku włodarza gminy, nasuwa pewne myśli i wnioski. Udział w debacie podczas najbliższej sesji rady gminy nie zawsze jest możliwy. Powody są różne: praca, obowiązki, wymogi formalne itp. W tej sytuacji jedynie kilka drobnych słów spostrzeżeń za pośrednictwem tego środka komunikowania się.

Większość danych zawartych w raporcie, dla każdego mieszkańca zainteresowanego sprawami gminy, jest dobrze znanych. Syntetyczne ujecie określonych danych stanowi jednak pewnego rodzaju ułatwienie w ocenie sytuacji.

W raporcie tym brak jest wskazania priorytetów na kolejny rok, nie chodzi mi o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują poważne zmiany np. oświata. Zachowujemy nadal status quo? Co oznaczałoby de facto cofanie się, a chyba nie jest to naszym celem. A może brak wizji?

Dlaczego w raporcie pominięto istnienie i działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy? Skupiono się jedynie na OSP i ani słowa o Kołach Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniach, klubach, ludziach z pasją. Czyżby osoby te były niegodne kilku ciepłych słów? Tyle dobra one czynią i nic.

Warto też wspomnieć o braku omówienia zjawiska przestępczości na terenie naszej gminnej wspólnoty. Bezpieczeństwo to przecież jeden z priorytetów władz samorządowych.

Autor raportu nie przedstawił też działań w zakresie pozyskiwania i tworzenia terenów inwestycyjnych dających rozwój lokalny i miejsca pracy.

Dla rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji gminy warto też pokazać sprawy, których nie udało się zrealizować, a o które wnioskowali mieszkańcy. Dla przykładu w gminie mamy wioski bez wodociągu czy oświetlenia ulicznego. Pamiętajmy, mamy XXI wiek i kto nie był głodny, ten nie zrozumie głodnego.

Download PDF