Z orzeczeń sądowych

      Możliwość komentowania Z orzeczeń sądowych została wyłączona

Przeanalizujmy treść naszych statutów sołectw w świetle Wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Go 117/19, który stwierdził, iż

„Prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania, a nie zebraniu wiejskiemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność zakwestionowanych przez prokuratura zapisów statutu sołectwa. Podzielił  pogląd prokuratora, że rada gminy niezgodnie z prawem przyznała zebraniu wiejskiemu (jako organowi uchwałodawczemu sołectwa) kompetencji elekcyjnych w odniesieniu do innych organów sołectwa.

Sąd wskazał ponadto, że brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że realizacja prawa wyborczego na podstawie art. 36 u.s.g. może nastąpić jednie w formie udziału w zebraniu wiejskim. Zakwestionowane postanowienia są więc sprzeczne z art. 36 ust 1 i 2 u.s.g.

Sąd za niezgodny z prawem uznał też zapis określający, że w sprawach nieuregulowanych w statucie sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu gminy oraz inne uchwały i zarządzenia organów gminy. WSA wskazał, że nie wszystkie akty prawne wymienione w zakwestionowanym przepisie stanowią źródła prawa, gdyż zgodnie z art. 87 Konstytucji RP nie zalicza się do nich zarządzeń organów gminy oraz te uchwały, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego, czyli aktów, które nie są prawem miejscowym”

Wydaje się więc, iż istnieje potrzeba ponownej analizy zapisów naszych statutów sołectw, zwłaszcza w sytuacji kiedy wybory sołtysów już za rok.


Żródło: https://www.prawo.pl/samorzad/kto-wybiera-soltysa,402532.html


Download PDF