Kto z mieszkańców zechce zabrać głos?

      Możliwość komentowania Kto z mieszkańców zechce zabrać głos? została wyłączona

27 czerwca 2022 będzie mieć miejsce sesja absolutoryjna, na której będzie omawiany  Raport o stanie gminy w roku 2021.

To tak, jakby dyskutować nad rozlanym mlekiem. Kolejne suche wypełnienie wymogów prawa.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Lelis przedstawia Radzie Gminy Lelis Raport o stanie Gminy Lelis za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lelis za rok 2021 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lelis.

Zgodnie z art.28 aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lelis odbędzie się 27 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) w pok. 16 Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 39.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Lelis, a także w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. 16) .

Kto z mieszkańców odważy się publicznie ocenić stan naszej wspólnoty samorządowej w roku ubiegłym? Teoretycznie może każdy, ale kto wystawi się na nieprzychylność naszych samorządowców? Zobaczymy, Czas pokaże. Może wreszcie znajdą się odważni. Tym razem mieszkańcowi nie można odmówić głosu. Niestety u nas tak się dzieje.

Download PDF