Status quo

      Możliwość komentowania Status quo została wyłączona

Kwestia wyjaśnienia czy jeden z Radnych Gminy Lelis działał zgodnie z obowiązującym prawem przy uchwalaniu uchwały o ekwiwalencie dla strażaków ochotników. Z mojej strony kwestia pozostanie bez nadawania jej dalszego biegu. Zostanie zachowany status quo.

W mojej ocenie analiza zapisów Protokołu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 18.05.2022 oraz uzasadnienia Uchwały Rady Gminy Lelis z dnia 30.05.2022 roku w tejże sprawie, nie daje merytorycznej odpowiedzi, a wręcz przeciwnie rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Taki tok postępowania może wskazywać na brak dobrej woli lokalnych samorządowców w pełne wyjaśnienie tej materii.

W tym kontekście dalsze prace miałyby charakter jedynie dla zasady pełnego poszanowania prawa. Praktycznie nie zmieniłoby to nic, jedynie dałoby to pełen obraz sytuacji. Nawet jeśli organ nadzorczy uznałby, iż nastąpiło istotne naruszenie prawa, to i tak nikt nie poniósłby odpowiedzialności za taki stan rzeczy.

W myśl znowelizowanej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, to Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej prowadzi właściwy rejestr strażaków ratowników OSP. To tam Rada Gminy winna też skierować swe działania. Nie uczyniono tego. Poprzestano jedynie na oświadczeniu Radnego. Ale czy “przeciętnemu mieszkańcowi” też dano by wiarę bez urzędowego potwierdzenia.

Należy mieć nadzieję, iż nadejdzie lepszy czas na rzetelne wyjaśnienie tej o i innych wątpliwych kwestii prawnych. Nic na siłę, jak mówią słowa jednej z piosenek “bo do tanga trzeba dwojga”.

Download PDF