Czy i kogo u nas obowiązuje prawo?

      Możliwość komentowania Czy i kogo u nas obowiązuje prawo? została wyłączona

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,  jawność organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do  dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Par. 19 pkt 2 Statutu Gminy Lelis mówi:

„O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, w skuteczny sposób, przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej”.

W BIP Gminy Lelis na dzień 28.09.2022 /godz. 19.00/ nie odnajdujemy informacji o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Dodajmy, iż ostatnie posiedzenie tej Komisji /12.09.2022/ w tej samej sprawie zostało samowolnie przerwane przez jej Przewodniczącego, bez podjęcia jakichkolwiek prac nad przedmiotową skargą. Nie wyznaczono też terminu następnego posiedzenia.

W Obwieszczeniu Przewodniczącego Rady Gminy Lelis o zwołaniu XLIV sesję Rady Gminy Lelis na dzień 30 września 2022 r. (piątek) na godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie w pkt. 12 porządku obrad widnieje informacja o podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z prawem podjęcie tej uchwały musi poprzedzić uchwała kierunkowa Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Zatem, jak można podjąć uchwałę bez zachowania wymogów prawnych.

Z telefonicznej informacji uzyskanej od Pani Sekretarz Gminy Lelis w dniu dzisiejszym 28.09.2022 r. /godz. 13.00/ wynika, iż prawdopodobnie takowe posiedzenie Komisji ma się odbyć. Nie potrafiła ona jednak precyzyjnie powiedzieć kiedy, gdzie i o której godzinie ma mieć posiedzenie przedmiotowa Komisja. Sekretarz Gminy nie potrafiła też wyjaśnić z jakich powodów dotychczas nie ma w BIP informacji o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

W ten to oto sposób uniemożliwia się zainteresowanym udział w pracach tej Komisji. Dlaczego….? Mieszkaniec musi mieć jasną i oficjalną informację. Taki wymóg stawia ustawa o dostępie do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej w tym procesie jest istotnym narzędziem i zobowiązaniem.

Wydaje się, iż to nie jest najwłaściwsze przestrzeganie prawa przez samorządowców naszej gminy. Resztę, każdy oceni indywidualnie.

Download PDF