Debatujmy

      Możliwość komentowania Debatujmy została wyłączona

Na stronie UG Lelis czytamy:

„ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LELIS  ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis  przedstawia Radzie Gminy Lelis Raport o stanie Gminy Lelis za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lelis za rok 2020  zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lelis.

Zgodnie z art.28 aa  ust.8 ustawy o samorządzie gminnym  zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy  zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lelis odbędzie się  29 czerwca  2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  28 czerwca  2021 r. (poniedziałek) w pok. 16 Urzędu Gminy w Lelisie  przy ul. Szkolnej 39.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Lelis,  a także w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. 16)” . http://bip.lelis.pl/artykul/98/866/raport-o-stanie-gminy-w-roku-2020?fbclid=IwAR04znY4WpP18Y9Zz7mdM8nyD9y7rbdCxIpDwzTjeXmlRnh3VsiEiLpeS1I

Download PDF