Wspólnota wioskowa wsi Dąbrówka

      Możliwość komentowania Wspólnota wioskowa wsi Dąbrówka została wyłączona

W notatce służbowej sporządzonej przez UG Lelis w 1997 na okoliczność prowadzonego postępowania sądowego w sprawie Sygn. Akt Ns-703/95, odnajdujemy kilka interesujących faktów z życia wspólnoty Sołectwa Dąbrówka.

  1. Funkcje Sołtysa Sołectwa pełnił wówczas Bulak Józef;
  2.  Skład Rady Sołeckiej przedstawiał się następująco: Bulak Józef, Duda Henryk, Lipka Władysław i Krysiak Edward;
  3. W wyniku podziałów gruntów wsi Dąbrówka 1934 roku powstały grunty pozostające do wspólnego użytkowania. Grunty te były wydzielone z każdej włóki przypadającej właścicielowi i każdy z mieszkańców miał udział w powstaniu wspólnoty gruntów. Grunty te były użytkowane przez wszystkich np. był plac pod postój furmanek. W 1963 roku wydzielono plac podbudowę remizy strażackiej i sklepu Powstał sklep, który mieszkańcy budowali w czynie społecznym. Do działki na której stał ów sklep, w 1995 roku GS „Samopomoc Chłopska” w Kadzidle wystąpiła z roszczeniem o prawo własności. Niestety wieś nie posiadała dokumentów na posiadanie tej działki i przeszła ona w ręce GS „SCH” w Kadzidle.
  4. Ważny jest fakt, dużej troski ówczesnej Rady Sołeckiej o dobro mieszkańców i ich majątek. Siła wyższa sprawiła, iż ich zabiegi nie przyniosły zadawalających rezultatów.
  5. Cenne są tu także wzory podpisów osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej w Dąbrówce w 1997 roku. Jedynie Władysław Lipka jest jeszcze pośród nas.

Poniżej skan przedmiotowej notatki służbowej

Download PDF